webmaster by จิรศักดิ์ อ่างแก้ว

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู 0 3 3
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 4 9 13
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 5 12 17
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 9 16 25
รวมทั้งหมด 9 16 25