webmaster by จิรศักดิ์ อ่างแก้ว

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู 1 3 4
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 3 6 9
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 4 9 13
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 8 13 21
รวมทั้งหมด 8 13 21