webmaster by จิรศักดิ์ อ่างแก้ว

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
# เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาสูติบัตรใบเกิดของนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน(นักเรียน,บิดา,มารดาและผู้ปกครอง) อย่างละ 2 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ของทุกคน(ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู หรือสมัครออนไลน์ที่ www.nppoa1.ac.th